Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  28.03.2018 Зміна складу посадових осіб емітента (Дирекція)


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Шишков Станiслав Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

23.03.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

33718227

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739594 (056)3739594

6. Електронна поштова адреса

se_perspektiva@fbp.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.03.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 59 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

27.03.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://fbp.com.ua

в мережі Інтернет

28.03.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.03.2018

обрано

Член Дирекцiї - директор

Шишков Станiслав Євгенiйович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 22.03.2018р. б/н у зв’язку iз закiнченням 22.03.2018р. строку повноважень Дирекцiї Товариства прийнято рiшення: з 23.03.2018р. обрати на новий строк Дирекцiю Товариства строком на три роки у складi 3-х членiв, а саме: Шишкова Станiслава Євгенiйовича – директора Товариства, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: директора, члена Дирекцiї Товариства.
Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

22.03.2018

обрано

Член Дирекцiї - заступник директора з розвитку

Харченко Вячеслав Анатолiйович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 22.03.2018р. б/н у зв’язку iз закiнченням 22.03.2018р. строку повноважень Дирекцiї Товариства прийнято рiшення: з 23.03.2018р. обрати на новий строк Дирекцiю Товариства строком на три роки у складi 3-х членiв, а саме: Харченка Вячеслава Анатолiйовича - заступника директора Товариства з розвитку, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: заступника директора з розвитку, провiдного фахiвця вiддiлу з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв, члена Дирекцiї Товариства.
Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

22.03.2018

обрано

Член Дирекцiї - заступник директора з адмiнiстративної дiяльностi

Крюкова Юлiя Ярославiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 22.03.2018р. б/н у зв’язку iз закiнченням 22.03.2018р. строку повноважень Дирекцiї Товариства прийнято рiшення: з 23.03.2018р. обрати на новий строк Дирекцiю Товариства строком на три роки у складi 3-х членiв, а саме: Крюкової Юлiї Ярославiвни - заступника директора Товариства з адмiнiстративної дiяльностi, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: секретаря органiзацiйного вiддiлу, головного менеджера iз зв’язкiв з громадськiстю Асоцiацiї "УФТ", заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi, члена Дирекцiї Товариства.
Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

 

ProEmitent.INFO